Kontakt

Zadzwoń

Informacje i usługi bankowe przez telefon:

 • biuro sprzedaży dla Klientów Bankowości Osobistej
  801 802 422 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 308 55 40
  (pn. - pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. w godz. 8.00-16.00)
 • biuro obsługi Klientów Bankowości Osobistej
  801 300 720 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 300 72 00
  (pn. - pt. w godz. 7.00 – 22.00, sob. w godz. 8.00-16.00)

Koszt połączenia wg taryfy operatora

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty do konta lub karty kredytowej
zadzwoń i zastrzeż swoją kartę:

801 889 889 (z telefonów stacjonarnych) lub 58 300 75 00
(infolinia czynna 24h)

Koszt połączenia z powyższych infolinii wg taryfy operatora

Napisz do nas

Na e-mail: KontaktBPH@ge.com

Przed wysłaniem maila zapoznaj się z zasadami korzystania z poczty elektronicznej Polityce Prywatności i Plików Cookie

lub na adres korespondencyjny:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk
fax: 58 300 76 85

lub odwiedź nas w Placówce Banku

Składanie reklamacji

Każdy Klient Banku ma prawo zgłoszenia opinii i wątpliwości dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

1. Możliwe formy złożenia reklamacji:

 • poprzez Platformę Internetową Sez@m (funkcja "Napisz wiadomość", kategoria "Reklamacja na usługi Banku"),
 • telefonicznie, pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji "Kontakt",
 • pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w sekcji "Kontakt",
 • faksem, pod numery: 58 300 79 52 lub 58 300 71 20, (koszt połączenia według taryfy Twojego operatora),
 • pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny: Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk,
 • w placówkach Banku - adresy placówek wskazane w sekcji "Placówki i bankomaty".

Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta.

2. Terminy udzielenia odpowiedzi.

Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy zachowanie tego terminu nie będzie możliwe z uwagi na złożoność sprawy, Bank przekaże Klientowi stosowną informację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.

3. Formy odpowiedzi na reklamacje.

Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) albo telefonicznej.

4. Możliwości odwołania od decyzji Banku.

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Klient Banku może skorzystać z pomocy Rzecznika Klientów Banku BPH, Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów (Klienci indywidualni), a także skierować sprawę do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich (Klienci indywidualni) lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych – odpowiednio: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl.

Dane Banku BPH

Adres korespondencyjny Banku dla Klientów:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

Adres siedziby Banku BPH:
Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

Adres centrali w Warszawie:
Bank BPH SA
ul. Towarowa 25A
00-958 Warszawa

Centrala Banku:
tel.: 58 300 70 01
fax.: 58 300 76 85

SWIFT: BPHKPLPK
NIP: 675 000 03 84
REGON: 35 05 35 626
KRS: 0000010260
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony: 383.339.555 zł.